Proces niskotemperaturowego suszenia ziarna w silosach

Aby kontrolować wilgotność ziarna w silosie ręcznie lub za pomocą systemu SiloControl, konieczne jest zrozumienie zasady wilgotności równowagi ziarna (EMC – Equilibrium Moisture Content). EMC to wynikowa zawartość wilgoci w ziarnie i powietrzu otaczającym ziarno po osiągnięciu stanu ustalonego dla danej temperatury i wilgotności powietrza po dłuższym czasie. EMC jest bardzo ważnym parametrem w suszeniu, chłodzeniu, kondycjonowaniu i ponownym nawilżaniu ziarna, a także optymalizacji skutecznego sterowania wentylatorem w systemie SiloControl. EMC to minimalna zawartość wilgoci w ziarnie, do której można dosuszyć ziarno, lub maksymalną wilgotność, do jakiej można ponownie nawilżyć ziarno w celu bezpiecznego podwyższenia jego masy nasypowej przed sprzedażą przy danej temperaturze powietrza i wilgotności względnej powietrza doprowadzanego przez wentylator dosuszający.

Ziarno jest sprzedawane na wagę, więc dla rolnika, w pewnych sytuacjach, woda to pieniądz!. Dlaczego więc nie uzyskać maksymalnej dopuszczalnej zawartości wilgoci przy sprzedaży zboża? Istnieje wiele sposobów osiągnięcia tego celu:

  • wczesny zbiór przy wyższej wilgotności ziarna, co pozwala kontrolować proces dosuszania ziarna w silosie, w celu wysuszenia do idealnej wilgotności przy najniższym koszcie energii,
  • załączanie wentylatorów silosa wyłącznie w celu kontroli jakości bez przesuszania i kurczenia przechowywanego ziarna,
  • w miarę konieczności nawilżanie ziarna w silosie – uwzględniając warunki klimatyczne i odpowiedni przepływ powietrza, czas i odpowiednią strategię, o ile ziarno stało się suchsze niż docelowa wartość EMCSet jego wilgotności,
  • wykorzystanie najlepszego systemu kondycjonowania ziarna w silosie SiloControl wraz z kompletnym systemem monitorowania i kontroli wilgoci, sznurem z zestawem czujników temperatury i wilgotności ziarna w silosie oraz zestawem czujników i algorytmów sterujących procesem.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SILO CONTROL