O Silo Control

Kontroluj wilgotność, napowietrzanie i temperaturę Twojego ziarna bezpośrednio ze smartfonu, tabletu, domu lub biura.

W naszym kraju standardem jest przechowywanie ziarna w silosach blaszanych z dnem perforowanym. Suche i chłodne ziarno można w nich bezpiecznie przechowywać przez wiele miesięcy. Parametry fizycznie i chemicznie ziarna zmieniają się podczas przechowywania. Świeżo zebrane zboże „oddycha” przez co wzrasta jego temperatura i wilgotność, co może prowadzić do powstania w silosie obszarów o podwyższonej temperaturze, a także do rozwoju pleśni, wytwarzania szkodliwych mykotoksyn i do psucia się ziarna. By bezpiecznie przechować ziarno do momentu sprzedaży należy zadbać o monitorowanie wilgotności i temperatury złoża ziarna oraz zastosować odpowiednie zabiegi przewietrzania i chłodzenia ziarna w silosie.

Dla rolnika każdy procent wilgotności ziarna poniżej dopuszczalnego w skupie to strata dochodu, jako że ziarno skupowane jest na wagę. W tym przypadku woda to pieniądz! Dlaczego więc nie doprowadzić do maksymalnej dopuszczalnej wilgotności przy sprzedaży zboża?

Najlepszym sposobem do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie wentylatorów i grzałek powietrza, oraz systemu kondycjonowania ziarna w silosie – SiloControl wraz z elementami monitorowania i kontroli – sondy z zestawem czujników temperatury i wilgotności ziarna w silosie, zestawem czujników zewnętrznych oraz kontrolera z oprogramowaniem realizującym algorytmy sterujące procesem przechowywania ziarna.

Aby skutecznie regulować wilgotność ziarna w silosie za pomocą systemu SiloControl, należy zapoznać się z opisem fizycznym przebiegu procesu suszenia ziarna. Podczas suszenia wilgoć zgromadzona w ziarniakach przechodzi do otaczającego powietrza atmosferycznego aż do osiągnięcia wartości wilgotności równowagi psychrometrycznej, określanej w literaturze fachowej jako EMC (ang. Equilibrium Moisture Content). EMC to zawartość wilgoci w ziarnie i powietrzu otaczającym ziarno, wyrażona w procentach, po osiągnięciu stanu ustalonego dla danej temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego. EMC jest bardzo ważnym parametrem w optymalizacji sterowania wentylatorami i grzałkami w systemie SiloControl. EMC to minimalna zawartość wilgoci w ziarnie, do której można dosuszyć ziarno w procesie desorpcji wilgoci, lub maksymalna wilgotność, do jakiej można ponownie nawilżyć ziarno w procesie adsorpcji wilgoci, w celu bezpiecznego podwyższenia jego masy nasypowej przed sprzedażą, przy danej temperaturze i wilgotności względnej powietrza doprowadzanego przez wentylator silosa. W systemie SiloControl zastosowano wzory obliczeniowe pozwalające określić docelową wartość EMC zarówno dla desorpcji jak i adsorpcji dla różnych rodzajów ziarna w szerokim zakresie parametrów pomiarowych. SiloControl stosuje również stabelaryzowane współczynniki oparte na doświadczeniach naukowych w zakresie przechowalnictwa, pozwalające określić przydatność aktualnie dostępnego powietrza atmosferycznego do suszenia bądź nawilżania ziarna w silosie przy zadanych parametrach docelowych.

System SiloControl służy do monitorowania stanu materiału w małych i średnich silosach zbożowych tzw. binach oraz do automatyzacji procesów przechowywania i suszenia niskotemperaturowego zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych. Stosowany jest w silosach z dnem płaskim perforowanym lub lejowym z możliwością doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza suszącego pod dostatecznym ciśnieniem od spodu złoża. Do pracy wymaga posiadania przez użytkownika wentylatora osiowego lub odśrodkowego o odpowiednim sprężu, podłączonego do przewodu powietrza dolotowego silosa zbożowego. SiloControl składa się z modułu kontrolnego, sondy monitorującej, spuszczanej do silosa przed zasypaniem ziarna, zawierającej czujniki temperatury oraz wilgotności ziarna , oraz z czujnika temperatury i wilgotności powietrza, umieszczonego w kanale dolotowym silosa, za wentylatorem. Obsługa systemu realizowana jest poprzez aplikację instalowaną na urządzeniu mobilnym klienta, pozwalającą na kontrolę stanu  zawartości silosa i pracy jego urządzeń. Aplikacja pokazuje temperatury w różnych punktach złoża, wilgotność ziarna, temperaturę powietrza atmosferycznego, jego wilgotność względną. Pozwala wybierać tryb pracy systemu, zmieniać parametry procesu suszenia takie jak masa nasypowa ziarna, wilgotność docelowa ziarna EMCSet, temperaturę podgrzania powietrza suszącego, włączać i wyłączać zdalnie wentylatory i grzałkę powietrza. Urządzenie stacjonarne zainstalowane przy silosie w szafce elektrycznej silosa zasilane jest z sieci energetycznej i może być wyposażone w  gniazda pozwalające podłączyć wentylator napowietrzający, grzałkę powietrza suszącego, wentylator zapobiegający tworzeniu się rosy na sklepieniu silosa oraz wentylator kondycjonujący, podtrzymujący jakość ziarna podczas przechowywania i zapobiegający tworzeniu się rosy na ścianach i na dnie perforowanym silosa, podłączany na miejsce wentylatora głównego po zakończeniu procesu podstawowego suszenia.

Automatyka SiloControl pozwala zoptymalizować pracę systemu tak by osiągnąć najlepsze efekty ekonomiczne procesu przechowywania i parametry jakościowe produktu. W tym celu wykorzystywany jest zaawansowany algorytm oparty na empirycznych tabelach Theimera określających wymagania na temperaturę Tp i wilgotność graniczną powietrza suszącego RHgr gwarantujące osiągnięcie właściwego efektu procesu suszenia, a także dogrzewanie powietrza w celu obniżenia jego wilgotności względnej, o ile jest to niezbędne. Takie podejście zapewnia osiągnięcie zamierzonego poziomu EMC w silosie niezależnie od warunków atmosferycznych. Jednocześnie, dzięki automatyce unika się efektu przesuszania ziarna poniżej założonego optymalnego poziomu EMCSet, a co za tym idzie osiągany jest maksymalny efekt ekonomiczny przy sprzedaży ziarna.

Rozwiązanie bezprzewodowe

Nie musisz już przedzierać się przez zaspy albo brnąć po błotnistym terenie, aby fizycznie sprawdzić stan Twojego silosa w zimie. Możesz monitorować proces suszenia i stan całego silosa i jego urządzeń bezprzewodowo ze smartfonu – przez Internet, bez względu na to, gdzie jesteś.

Monitorowanie temperatury i wilgotności

Sznury pomiarowe temperatury i wilgotności ziarna eliminują potrzebę odgadywania stanu ziarna w silosie, a niezawodne łącze WiFi prześle dane przez Internet do Ciebie, niezależnie od tego, gdzie aktualnie jesteś. Kontroluj wilgotność, napowietrzanie i temperaturę Twojego ziarna bezpośrednio ze smartfonu, tabletu, domu lub biura, aby uzyskać optymalną jakość i trwałość przechowywanego plonu.

STEROWANIE SILOSEM ZA POMOCĄ SILOCONTROL