Możliwości i ograniczenia systemu SiloControl

Natężenie przepływu powietrza

W typowym silosie zbożowym powietrze atmosferyczne przechodzi przez ziarno z perforowanej komory znajdującej się w dnie pojemnika i pochłania wilgoć przed wyjściem przez otwory wentylacyjne znajdujące się w sklepieniu silosa. Wyższy przepływ powietrza usunie większą ilość wody z ziarna, co spowoduje szybsze zakończenie naturalnego cyklu suszenia powietrzem. Zalecany wolumen przepływu powietrza dla suszenia powietrzem atmosferycznym wynosi ok. 0,8 m3/min na 1 m3 objętości materiału w silosie przy 3-5 procentowym docelowym obniżeniu wilgotności materiału w silosie.

Wentylatory

Wentylatory powinny być dobrane odpowiednio do rozmiaru silosa zbożowego i rodzaju ziarna, aby uzyskać optymalną szybkość przepływu powietrza w stosunku do oporu przepływu powietrza spowodowanego upakowanym ziarnem. Dla przykładu pszenica i rzepak wytwarzają większy opór dla przepływu powietrza (ciśnienie statyczne) w porównaniu z ziarnami strączkowych dla tej samej grubości złoża ziarna w silosie. Dokumentacja wentylatora powinna zawierać charakterystykę przepływu w zależności od ciśnienia statycznego na wylocie.

Wentylatory odśrodkowe niskoobrotowe zapewniają największy przepływ powietrza (w porównaniu do wentylatorów osiowych lub wentylatorów odśrodkowych szybkoobrotowych) i są najbardziej przydatne do suszenia zboża powietrzem atmosferycznym. Jednak wentylatory te nie mogą być używane w silosach o wysokości powyżej 6m ze względu na wymagane wysokie ciśnienie statyczne na poziomie 2500-2800 Pa lub więcej i najwydajniej działają w zakresach ciśnienia statycznego 1300-2000 Pa. Ciśnienia określane są względem ciśnienia atmosferycznego.Wentylatory promieniowe i odśrodkowe szybkoobrotowe są zaprojektowane do pracy z wysokim ciśnieniem statycznym sięgającym 5100 Pa, ale dostarczany przez nie  przepływ powietrza jest mniejszy. Najskuteczniejsze jest suszenia ziarna, gdy wysokość złoża nie jest większa niż 6,5-7,5 m i gdy istnieje wystarczająca ilość otworów wentylacyjnych / wylotowych do wyprowadzania powietrza w stropie silosa na ziarno. Niewystarczający przekrój otworów wentylacyjnych zwiększa opór przepływu powietrza przez silos i zmniejsza prędkość przepływu, zagrażając  jakości ziarna. Zalecany przekrój otworów wentylacyjnych wynosi 1 m2 na każde 30 m3/min dostarczane przez wentylator.

Podgrzewacz niskotemperaturowy

W warunkach wilgotnego powietrza atmosferycznego niewielka ilość dodatkowego ciepła, doprowadzona do powietrza suszącego w celu zmniejszenia wilgotności względnej powietrza suszącego w porównaniu do powietrza atmosferycznego, przyspiesza osiągnięcie efektu suszenia ziarna w silosie i doprowadzenie go do pożądanego zakresu wilgotności.

Podwyższenie temperatury powietrza suszącego o 11°C obniża jego wilgotność względną o połowę. Podgrzanie powietrza za pomocą grzałki elektrycznej o 4,5 – 5°C zwiększa efektywność suszenia nawet podczas wilgotnej pogody, bez zbytniego wzrostu zużycia energii.

Uwaga: Spręż wentylatora podwyższa temperaturę powietrza w kanale dolotowym o 1,5-4,5°C (temperatura powietrza wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia statycznego za wentylatorem), w czasie gdy powietrze z otoczenia przepływa przez wentylator, znacznie już zmniejszając wilgotność względną powietrza suszącego. Dlatego w wielu przypadkach dodatkowa nagrzewnica powietrza może nie być potrzebna.

Nadmierne ogrzanie powietrza dolotowego powoduje przesuszenie ziarna, a tym samym jego kurczenie i utratę masy nasypowej, oraz niepotrzebne zużycie energii na podgrzanie powietrza. Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom, ogrzewacz powietrza nie powinien pracować w trybie ciągłym, gdy wilgotność względna powietrza jest niższa, a parametr EMC mieści się w pożądanym zakresie. Nagrzewnica powinna być wykorzystywana tylko wtedy, gdy EMC w komorze dla powietrza dolotowego jest powyżej docelowego zakresu wilgotności – EMCSet, czyli praktycznie ok.13,5 – 14%.

Napełnianie zbiornika ziarnem

Sposób napełniania zbiornika ziarnem ma znaczący wpływ na opory przepływu powietrza i jego dystrybucję w złożu. Niedojrzały, drobny, obcy materiał i połamane ziarno przy zasypywaniu gromadzą się w pobliżu centralnego obszaru silosa, ograniczając lub nawet blokując przestrzeń między ziarnami, powodując opór przepływu powietrza, szczególnie w tym obszarze. Opór ten zmusza powietrze do przemieszczania się w górę poprzez obszary boczne wnętrza silosa, co opóźnia suszenie ziarna w części centralnej i powoduje nadmierne zużycie energii. W efekcie może dojść do przesuszenia ziarna w bocznych przestrzeniach silosa i niedosuszenia w jego obszarach centralnych.

Po napełnieniu silosa ziarnem, złoże  ziarna w silosie powinno zostać rozgarnięte i wypoziomowane, aby zapewnić równomierny i wystarczający przepływ powietrza przez cały przekrój silosa. Jeśli ziarno jest nadmiernie wilgotne, silos powinien być napełniany mniejszą ilością ziarna do wysokości nie większej niż 6 m. Mniejsza wysokość złoża zmniejszy opór przepływu powietrza oraz ciśnienie statyczne, a wentylator zapewni większy przepływ powietrza co przyspieszy suszenie. Wysokich pojemników z wentylatorami o małym wydatku przy dużym sprężu nie należy stosować do suszenia powietrzem atmosferycznym.

Warunki atmosferyczne i pogoda

Korzystne warunki atmosferyczne są niezbędne dla udanego suszenia ziarna w silosie powietrzem atmosferycznym. Uruchomienie wentylatora w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza suszącego lub przy deszczowej pogodzie spowoduje słaby efekt suszenia oraz nadmierne zużycie energii.

SiloControl uwzględnia temperaturę powietrza otoczenia Tp oraz jego wilgotność względną RH jak również temperaturę ziarna w silosie Tz oraz wilgotność ziarna Wz do sterowania wentylatorem i nagrzewnicą powietrza suszącego. Wentylatory i nagrzewnice działają tylko wtedy, gdy do suszenia dostępne jest powietrze o pożądanej temperaturze i wilgotności względnej. Zapewnia to zoptymalizowane zużycie energii w celu wydajnego, jednolitego i szybkiego suszenia ziarna.

Skuteczne zarządzanie procesem suszenia ziarna pozwala w prosty i ekonomiczny sposób zwiększyć efektywność inwestycji.

W odróżnieniu od klasycznego pasywnego podejścia do monitorowania stanu ziarna w silosie, zaawansowane zarządzanie przechowywaniem ziarna SiloControl przyjmuje podejście proaktywne . Celem jest zapewnienie możliwie najwyższego zwrotu z inwestycji w system przechowywania ziarna. Osiągane to jest dzięki ciągłemu monitorowaniu temperatury i wilgotności ziarna w silosach. Zamiast postrzegać magazyn zboża jako centrum kosztów, chcemy, abyś to Ty dyktował warunki na rynku zbóż i osiągał najwyższą możliwą wartość sprzedaży swojego ziarna. Kieruj się swoją wiedzą o biznesie zbożowym, a nasza technologia umożliwi Ci wprowadzenie towaru na rynek w najlepszym momencie.