Efektywne procedury sterowania urządzeniami silosa zbożowego SiloControl

Suszenie powietrzem atmosferycznym (T1)

System SiloControl pracujący w trybie naturalnego suszenia ziarna powietrzem atmosferycznym T1 wybranym na zakładce OBSŁUGA aplikacji mobilnej, załącza wentylator (maksymalnie 5,5 kW 3 fazy) podłączony do gniazda G1 kontrolera wtedy, gdy wilgotność i temperatura powietrza suszącego wtłaczanego do wnętrza silosa spowoduje obniżenie wilgotności ziarna, aż do osiągnięcia założonej wartości EMCSet dobranej na podstawie tabel bezpiecznego przechowywania ziarna i założonego okresu przechowywania. Rzeczywisty poziom równowagi psychrometrycznej EMC w złożu obliczany jest na podstawie temperatury powietrza suszącego, wilgotności względnej powietrza suszącego i kalkulatora EMC dla danego rodzaju ziarna. System mierzy także, za pomocą sondy pomiarowej, rzeczywistą wilgotność ziarna w silosie tak by nie przesuszać ziarna przez niepotrzebne przedłużanie procesu suszenia. Osiągnięcie zadanej wilgotności jest sygnalizowane przez system i możliwe jest wtedy przejście do procesu tzw. kondycjonowania ziarna, tj. utrzymania go w optymalnym stanie zapewniającym długotrwałe i bezpieczne przechowywanie.

Naturalne suszenie powietrzem z podgrzewem (T2)

O ile  zainstalowano podgrzewacz powietrza dolotowego podłączony do gniazda G2 kontrolera SiloControl (maksymalnie 5,5 kW 3 fazy),  można w razie potrzeby podgrzać doprowadzane przez wentylator do złoża powietrze, tak aby zmniejszyć jego wilgotność względną – i szybciej, oraz niezależnie od warunków atmosferycznych doprowadzić EMC w masie ziarna do optymalnego poziomu. Podwyższenie  temperatury powietrza atmosferycznego o 11°C zmniejsza jego wilgotność względną o połowę. Do podniesienia temperatury powietrza o niezbędną do uzyskania efektu suszenia wartość tj. o 4,5-5,5°C niezbędny jest z reguły niewielki podgrzewacz elektryczny w przewodzie dolotowym. Powietrze  atmosferyczne przechodząc przez wentylator podgrzewa się o ok. 1,5-4,5 °C, a jego wilgotność względna spada nawet o 15%, w wyniku wzrostu ciśnienia powietrza za wentylatorem (sprężu), co w większości przypadków eliminuje potrzebę stosowania podgrzewacza powietrza. Przegrzanie powietrza suszącego nie jest wskazane; spowoduje jedynie nadmierne przesuszenie ziarna powodując jego kurczenie się i utratę masy nasypowej oraz nieuzasadnione zużycie energii zużywanej do podgrzania powietrza.

Algorytm optymalizujący przechowywanie i dosuszanie / nawilżanie ziarna (T3)

Po osiągnięciu zadanej wilgotności, możliwe jest odłączenie wentylatora głównego i zastąpienie go wentylatorem mniejszej mocy (ok. 0,05 kW ) podłączonym do przewodu dolotowego w dnie silosa, na miejsce wentylatora głównego i zasilanym z gniazda G1 kontrolera SiloControl. Drugi wentylator o niewielkiej mocy (ok. 0,015 kW) powinien być zainstalowany pod stropem silosa, tak by przeciwdziałać kondensacji wody na stropie i punktowemu nawilżaniu ziarna przez skapującą wodę. Podłącza się go do gniazda kontrolera SiloControl oznaczonego G3. Automatyka silosa SiloControl utrzymuje optymalny stan ziarna wykorzystując czujniki temperatury i wilgotności oraz wentylatory małej mocy, w procesie tzw. kondycjonowania ziarna. Poziom równowagi psychrometrycznej EMC obliczany jest na podstawie temperatury powietrza suszącego, wilgotności względnej powietrza suszącego i kalkulatora EMC dla danego rodzaju ziarna. System mierzy także rzeczywistą wilgotność ziarna w silosie, za pomocą sondy pomiarowej, tak by nie przesuszać ziarna, a nawet nawilżyć je poprzez wtłoczenie wilgotnego powietrza atmosferycznego w razie potrzeby.

Kontroler SiloControl stosuje zaawansowane algorytmy samoadaptacyjne przewidujące przebieg procesu dosuszania ziarna w silosie w zależności od jego parametrów i warunków atmosferycznych. Przy zadanym poziomie równowagi EMCSet, określającym docelową pożądaną wilgotność ziarna w silosie, system SiloControl automatycznie dostosowuje górne i dolne limity EMC wynikające z aktualnych warunków atmosferycznych podczas procesu suszenia, minimalizując czas pracy i koszty suszenia, jak również poprawiając równomierność rozkładu wilgotności ziarna w silosie.

System zapobiega również kondensacji wilgoci na metalowych częściach silosa, jego sklepienia, dna i ścian bocznych. Rosa na tych elementach kondensuje się przy temperaturze znacznie wyższej niż punkt rosy dla środowiska zewnętrznego. Dlatego też system SiloControl uruchamia w odpowiednim momencie wentylatory małej mocy zainstalowane wewnątrz silosa tak by wyeliminować ryzyko kondensacji i zawilgocenia ziarna.

MONITOROWANIE STANU ZIARNA